طرحی برای امر به معروف و نهی از منکر مؤثر
66 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر و ...
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
راهکاری مؤثر برای کاهش منکرات در جامعه در این طرح امر به معروف و نهی از منکر علنی و محسوس در مقابل منکرات علنی و آشکار در اماکن عمومی توصیه شده است.